નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૭-૧૮ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૬-૧૭ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી.  Click Here
 નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૫-૧૬ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી  Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૧ – ૧૨ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૧૦ – ૧૧ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૯ – ૧૦ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૮ – ૦૯ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૭ – ૦૮ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
નડીઆદ નગરપાલિકાએ સને. ૨૦૦૬ – ૦૭ ના વર્ષ દરમ્યાન કરેલ ઠરાવોની યાદી. Click Here
ankara escort