અ.નં.

વોર્ડ નંબર

ચૂંટાયેલ સભ્યશ્રીનું પુરૂ નામ

રહેઠાણ / સરનામું

હોદ્દો

બેઠકનોપ્રકાર

૫ક્ષ સાથેજોડાણ

મોબાઇલ નબર

શ્રી પરીનભાઇ અશોકભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ
ઉપપ્રમુખ
એ/૧/૯,સરદારનગર સોસાયટી, મિશન રોડ,નડીઆદ.

સભ્યશ્રી

૫છાતવર્ગ

ભારતીય જનતાપાર્ટી

૯૮૯૮૨ ૭૮૦૭૮

શ્રી વંસતભાઇ ઐતાભાઇ ક્રિષ્ટી સંતરામ એપાર્ટમેન્ટની સામે,શાંતિનગર સોસાયટી પાસે, નાના કુંભનાથ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

અ૫ક્ષ

૯૩૭૬૫ ૦૩૪૨૮

શ્રી ભારતીબેન દિનેશભાઇ પંડયા ‍(દિનશા) ૧૭૭,પ્રશાંત કોલોની,રામ તલાવડી પાસે, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૭૪૮ ૯૨૮૪૨

શ્રી રંજનબેન ચંદ્રકાંતભાઇ વાઘેલા (ખુશ્બુ કીરાણાવાળા) રર/ર,ગાયત્રીનગર સોસાયટી, ભોજા તલાવડી પાસે, અમદાવાદી દરવાજા બહાર, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

અનુસુચિત જનજાતિ સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૨૪૪ ૭૨૦૩૨

શ્રી મહેશભાઇ ભગવાનદાસ દેસાઇ રહે, ૧૩/બી, કુમકુમનગર સોસાયટી, મીલ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીય જનતાપાર્ટી

૯૮૯૮૦ ૮૭૮૮૭
૭૭૭૮૯ ૮૭૮૮૭

શ્રી બકુલભાઇ હરતનભાઇ રબારી દેસાઇ રેસ્ટોરન્ટ પાછળ, મીલ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

૫છાત વર્ગ

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૨૪૮ ૬૬૨૩૪

શ્રી સુમનબેન કમલકાંત યાદવ(રાજુભાઇ) ૪૧૦/ર૧૦, મજુર ગામ, મીલ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૭૩૭૮ ૫૧૫૫૫

શ્રી ઉર્મીલાબેન ઉમેશભાઇ યાદવ
(દિપકભાઇ દુધવાળા)
મજુર ગામ, કલ્યાણકુંજ સામે,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

અ૫ક્ષ

૯૯૨૪૪ ૮૭૦૦૨
૯૯૨૪૭ ૩૭૦૦૨

શ્રી કુમારભાઇ મેઘરાજ ટહેલ્યાણી ચંદ્રા પેલેસ,૩,મંજીપુરા રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૪૦ ૨૫૧૫૯

૧૦

શ્રી અમિતભાઈ રમેશભાઈ સચદેવ ૬/એ, રાજેશ્ર્વરી સોસાયટી, કપડવંજ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૮૪૬૦૫૦૪૪૪૬

૧૧

શ્રી સોનલબેન શશીકાંતભાઇ તળપદા ૪૪૧,સંતઅન્ના હાઇસ્કુલ,વાડી ફળીયુ,વાડી ફળીયુ ખાડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૫૦ ૯૩૮૦૧

૧૨

શ્રી હેમાબેન મુકેશભાઇ સચદેવ જવાહરનગર,ઝુલેલાલ મંદિર પાસે,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૬૩૮૯ ૭૪૭૨૧

૧૩

શ્રી મુકેશભાઇ છગનભાઇ પરમાર રહે, ૪/ર,ગાયત્રીનગર,ભોજા તલાવડી પાસે, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

અનુસુચિત

ભારતીય જનતાપાર્ટી

૯૯૨૪૫ ૨૮૫૬૨
૮૭૩૪૮ ૨૪૪૪૪

૧૪

શ્રી બાલાભાઇ નાગજીભાઇ ભરવાડ વિજયલક્ષ્મી સોસાયટી,કપડવંજ રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

અ૫ક્ષ

૯૮૨૪૮ ૮૨૮૫૬

૧૫

શ્રી દિપલબેન અમીતભાઇ પટેલ ૬,ઘનશ્યામનગર સોસાયટી,અમદાવાદી દરવાજા બહાર,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૭૯૫ ૫૯૩૧૨

૧૬

શ્રી નિલાબેન મયંકકુમાર શર્મા ર,રત્નપ્રભા સોસાયટી,જકાતનાકા સામે,કપડવંજ રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૮૧૨૮૨ ૪૭૭૭૭

૧૭

શ્રી અબ્દુલરહીમ અભરામભાઇ વ્હોરા ઉર્દુ સ્કુલ,નવા જમાતખાના સામે,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

૫છાત વર્ગ

અ૫ક્ષ

૯૨૨૮૩ ૩૮૧૧૦

૧૮

શ્રી નરેશભાઇ ઘનશ્યામભાઇ બારોટ રહે,વેરાઇ માતાનો ખાંચો,નવા રાવપુરા,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

૫છાત વર્ગ

અ૫ક્ષ

૯૯૯૮૭ ૨૨૧૨૩

૧૯

શ્રી રીમાબેન સ્નેહલભાઇ પટેલ છાંટીયાવાડની લીંમડી,પટેલની મોટી ખડકી,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૭૧૪૮ ૯૮૦૦૮

૨૦

શ્રી બેલાબેન સુર્યકાંત કા.પટેલ(લાલજી) વડ ફળીયું,કાછીયાવાડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૬૦૧૯ ૪૨૨૨૨

૨૧

શ્રી ઐયુબખાન અશરફખાન પઠાણ લીમડી ફળી,દરગાહ પાસે,ગાજીપુર,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયરાષ્ટ્રીય કોગ્રેસ

૯૯૨૫૮ ૮૧૩૦૩

૨૨

શ્રી કાનજીભાઇ દેવસિંહભાઇ પરમાર (કાનાભાઇ) ૧૬૯૫,અમદાવાદી દરવાજા બહાર,ભવાનીપુરા, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

અનુસુચિત

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૫૧ ૫૫૫૧૮

૨૩

શ્રી રીટાબેન ચંદ્રકાંત બ્રહ્મભટ્ટ વેરાઇ માતાનો ખાંચો,નવા રાવપુરા,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

૫છાત સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૯૮૩ ૭૭૯૩૫

૨૪

શ્રી મુમતાજબેન મહંમદશરીફ મોટાના (સલ્લુભાઇ) ૪૪,હીલપાર્ક સોસાયટી,બારકોસીયા રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયરાષ્ટ્રીય કોગ્રેસ

૯૮૨૫૫ ૫૧૭૯૯

૨૫

શ્રી ધારિત ગીતલભાઇ પટેલ શેઠપોળ,મોદી સાંથ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૭૨૨૪૪૦૪૪૧

૨૬

શ્રી ટીકેન્દ્રભાઇ નીરૂભાઇ બારોટ ૪/૧,આનંદ પાર્ક સોસાયટી, નાના કુંભનાથ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

અ૫ક્ષ

૯૮૯૮૨ ૨૭૭૧૧

૨૭

શ્રી રીપુબેન સુશીલકુમાર પટેલ મોટા પોર,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૬૦૧૧ ૦૯૯૯૨

૨૮

શ્રી દિપ્તીબેન સમીરભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ ગણપતિ મહોલ્લો,મોદી સાંથ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૫૨ ૨૭૭૭૭

૨૯

શ્રી હિતેષભાઇ જીતુભાઇ પટેલ –પ્રમુખશ્રી (બાપાલાલ) બાપાલાલની ખડકી સામે,નાગરવાડાનો ઢાળ, પીજ ભાગોળ,નડીઆદ.

પ્રમુખશ્રી

સામાન્ય

ભારતીય જનતાપાર્ટી

૯૮૨૪૩ ૩૨૧૨૩

૩૦

શ્રી બીનતાબેન ‍‍પીંકેશ દેસાઇ – ઉપપ્રમુખશ્રી દેસાઇ વગો,નડીઆદ

ઉપપ્રમુખશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૬૦૧૧ ૫૪૧૯૦

૩૧

શ્રી નિલેશ ચંદ્રવદન શાહ (ચંચી) ૧૮,ક્રિષ્નકુંજ,વકીલ સોસાયટી,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૫૫ ૨૨૨૨૨

૩૨

શ્રી જીજ્ઞાશાબેન સંજયકુમાર પટેલ(પંડોળી) રતનપોળ,પીજ ભાગોળ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૩૨ ૨૨૯૮૧

૩૩

શ્રી રમેશભાઇ રઇજીભાઇ પરમાર (ભગાભાઇ મંડપવાળા) જયપ્રભુ સોસાયટી,પવનચકકી રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

અ૫ક્ષ

૯૮૯૮૪ ૯૫૮૫૯

૩૪

શ્રી અજયકુમાર ભુપેન્દ્રભાઇ બ્રહ્મભટ્ટ ૪,ત્રિલોક સોસાયટી,પીજ રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

૫છાત વર્ગ

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૫૨ ૦૮૧૮૪

૩૫

શ્રી જહાનવીબેન મીતલભાઇ વ્યાસ ૪,પંચવટી સોસાયટી,રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૭૯૩ ૦૦૫૬૦ ૨૫૫૫૯૬૦

૩૬

શ્રી કાજલ સુનીલભાઇ પટેલ ૬,પુજનપાર્ક સોસાયટી,પીજ રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૮૧૨૮૭ ૩૯૯૯૯

૩૭

૧૦

શ્રી વિઠ્ઠલભાઇ પથુભાઇ ભીલ ૧,કાલીદાસ પાર્ક,શારદા મંદીર સ્કુલ પાસે,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

અનુસુચિતઆદિ જાતિ

ભારતીય જનતાપાર્ટી

૯૭૨૩૩ ૪૨૪૫૦

૩૮

૧૦

શ્રી અલ્કેશ કૃષ્ણકાંત પટેલ (મુન્નાભાઇ લીંક ચેનલવાળા) સરદારપોળ,કાકરખાડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

અ૫ક્ષ

૯૮૨૫૫ ૫૬૬૫૫

૩૯

૧૦

શ્રી તૃપ્તીબેન પીયુષભાઇ પટેલ વિજયનગર સોસાયટી,વૈશાલી ટોકીઝ પાછળ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૪૨ ૬૩૮૩૩

૪૦

૧૦

શ્રી પ્રીતિબેન પ્રવિણભાઇ મીસ્ત્રી ૭,જય અંબિકાનગર સોસાયટી,વૈશાલી સિનેમાની બાજુમાં,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

૫છાત વર્ગ સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૦૪૧ ૨૨૨૨૨

૪૧

૧૧

શ્રી વિજયકુમાર નટુભાઇ પટેલ(બબલભાઇ) ૧૮૦,૧/૩,વિવેક બંગલો,અયોધ્યાનગર સોસાયટી, ઈન્દીરા ગાંધી માર્ગ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૮૩૪૭૯ ૦૨૨૨૨

૪૨

૧૧

શ્રી અવનીશભાઇ ગુણવંતરાય જોષી સી/૧૩,પુરષોત્તમનગર,ડુમરાલ રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૯૮૦ ૪૭૭૭૭

૪૩

૧૧

શ્રી જયશ્રીબેન મયુરકુમાર પટેલ તુલસીકુંજ સોસાયટી,વૈશાલી સિનેમા રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૪૨૬૦ ૧૮૩૧૩

૪૪

૧૧

શ્રી દિપીકાબેન સંજયભાઇ પટેલ
પ્રમુખ
૧,ઈન્દ્રપ્રસ્થ,ઈન્દીરાનગર માર્ગ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૦૯૩ ૧૫૭૨૦

૪૫

૧૨

શ્રી દેવેન્દ્રભાઇ કાંતિભાઇ પટેલ (ગગલભાઇ) ૧૩,ગીતાનગર સોસાયટી,વી.કે.વી.રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

અ૫ક્ષ

૯૮૨૫૫ ૮૩૨૭૫

૪૬

૧૨

શ્રી મનીષભાઇ રમેશભાઇ દેસાઇ (ભોપીભાઇ) પ્રસાદ,અલકાપુરી,કોલેજ રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૫૪ ૯૮૮૮૮

૪૭

૧૨

શ્રી છાયાબેન કલ્પેશભાઇ પટેલ ર,ભકિતનગર,શીવનગરની અંદર,પેટલાદ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૨૪૪ ૯૯૫૪૪

૪૮

૧૨

શ્રી રેણુકાબેન પીનાકીન અમીન ૨૪, વિહાર સોસાયટી,વી.કે.વી.રોડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૯૦૪૩ ૫૫૭૦૭

૪૯

૧૩

શ્રી વિજયભાઇ મધુસુદન રાવ હરધ્વાર,સમર્થ સોસાયટી,વાણીયાવડ,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૫૫૮૬ ૨૨૨૨૨

૫૦

૧૩

શ્રી મિરાજભાઇ અતુલભાઇ પટેલ ૧,સુચિ બંગલો,કીશન સમોસાનો ખાંચો,કોલેજ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૯૮૮ ૫૧૧૧૧

૫૧

૧૩

શ્રી ગીતાબેન મનોજભાઇ તળપદા(ભોલો) બાબુ અમરાનો ચોતરો,નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૭૧૪૪ ૨૩૩૫૮ ૯૯૨૪૬ ૫૫૭૪૯

૫૨

૧૩

શ્રી સુષ્માબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર શાહ આશ્રય,એફ-૧પ,રીધ્ધીપાર્ક,વાણીયાવડ,કોલેજ રોડ, નડીઆદ

સભ્યશ્રી

સામાન્ય સ્ત્રી

ભારતીયજનતા પાર્ટી

૯૮૨૪૩ ૪૪૪૪૪ ૯૮૨૪૩ ૭૭૭૭૭