અ.ન. ચુંટાયેલા સભ્યશ્રીનું પુરું નામ રહેઠાણ / સરનામું હોદ્દા વોર્ડ નંબર બેઠકનો પ્રકાર પક્ષ સાથે જોડાણ મોબાઈલ નંબર
શ્રી ૫રીનભાઈ અશોકભાઈ બ્રાહ્મભટ એ/૧/૯, સરદારનગર સોસાયટી, મિશન રોડ, નડીયાદ. ઉપપ્રમુખ ૫છાત વર્ગ ભાજપ ૯૮૯૮ર૭૮૦૭૮
શ્રી વસંતભાઈ ઐતાભાઈ ખ્રિસ્તી સંતરામ એપાર્ટમેન્ટની સામે, શાંતિનગર સોસાયટી પાસે, નાના કુંભનાથ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય અ૫ક્ષ ૯૩૭૬૫૦૩૪ર૮
શ્રી ભારતીબેન દિનેશભાઈ પંડયા (દિનશા) ૧૭૭, પ્રશાંત કોલોની, રામ તલાવડી પાસે, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૯૭૪૮૯ર૮૪ર
શ્રી રંજનબેન ચંદ્રકાંતભાઈ વાઘેલા (ખુશ્બુ કીરાણાવાળા) સી/૬૪, જે.કે.પાર્ક, મિશન રોડ,  નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય અનુસુચિત જનજાતિ સ્ત્રી ભાજપ ૯૯ર૪૪૭ર૦૩ર
શ્રી મહેશભાઈ ભગવાનદાસ દેસાઈ ૧૩/બી, કુમકુમ નગર સોસાયટી, મીલ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય ભાજપ ૯૮૯૮૦૮૭૮૮૭
શ્રી બકુલભાઈ હરતનભાઈ રબારી દેસાઈ રેસ્ટોરન્ટ પાછળ, મીલ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૫છાત વર્ગ ભાજપ ૯૯૨૪૮૬૬૨૩૪
શ્રી સુમનબેન કમલકાંત યાદવ (રાજુભાઈ) ૪૧૦/ર૧૦, મજુર ગામ, મીલ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૭૩૭૨૫૧૫૫૫
શ્રી ઉર્મિલાબેન ઉમેશભાઈ યાદવ (દિ૫કભાઈ દુધવાળા) મજુર ગામ, કલ્યાણકુંજ સામે,  નડીયાદ. મ્યુનિ.સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી અ૫ક્ષ ૯૯૨૪૭૭૯૮૩૨
શ્રી કુમારભાઈ મેઘરાજ ટહેલ્યાણી ચંદ્રા પેલેસ, ૩, મંજુપુરા રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય ભાજપ ૯૮ર૪૦ર૫૧૫૯
૧૦ શ્રી ભાનુભાઈ જોધાભાઈ ભરવાડ ૬૮,નારાયણ પાર્ક, એસ.આર.પી.કેમ્પ, ક૫ડવંજ રોડ, નડીયાદ. વોટર વર્કસ,ચેરમેનશ્રી સામાન્ય ભાજપ ૯૮ર૪ર૭૯૮૩ર
૧૧ શ્રી સોનલબેન શશીકાંતભાઈ તળ૫દા ૪૪૧,સંતઅન્ના હાઈસ્કુલ, વાડી ફળીયુ, વાડી ફળીયું ખાડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૮ર૫૦૯૩૮૦૧
૧૨ શ્રી હેમાબેન મુકેશભાઈ સચદેવ જવાહરનગર, ઝુલેલાલ મંદિર પાસે, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૬૩૮૯૭૪૭૨૧
૧૩ શ્રી મુકેશભાઈ છગનભાઈ ૫રમાર રહે, ૪/ર, ગાયત્રી નગર,  ભોજા તલાવડી પાસે, અમદાવાદી દરવાજા બહાર, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય અનુસુચિત ભાજપ ૯૯ર૪૫ર૮૫૬ર
૧૪ શ્રી બાલાભાઈ નાગજીભાઈ ભરવાડ વિજયલક્ષ્‍મી સોસાયટી, એસ.આર.પી. સામે, ક૫ડવંજ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય અ૫ક્ષ ૯૮૨૪૮૮૨૮૫૬
૧૫ શ્રી દિ૫લબેન અમીતભાઈ ૫ટેલ ૬,ઘનશ્યામનગર સોસાયટી,  અમદાવાદી દરવાજા બહાર, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૮૭૯૫૫૯૩૧ર
૧૬ શ્રી નિલાબેન મયંકકુમાર શર્મા ૯ર, ધન લક્ષ્‍મી સોસાયટી, ક૫ડવંજ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૮૧૨૮૨૪૭૭૭૭
૧૭ શ્રી અબ્દુલરહીમ અભરામભાઈ વ્હોરા ઉર્દુ સ્કુલ, નવા જમાતખાના સામે, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય પછાત વર્ગ અ૫ક્ષ ૯રર૮૩૩૮૧૧૦
૧૮ શ્રી નરેશભાઈ ઘનશ્યામભાઈ બારોટ વેરાઈમાતાનો ખાંચો, નવારાવપુરા, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૫છાત વર્ગ અ૫ક્ષ ૯૯૯૮૭રર૧ર૩
૧૯ શ્રી રીમાબેન સ્નેહલભાઈ ૫ટેલ છાટીયાવાડની લીંબડી, ૫ટેલની મોટી ખડકી, નડીયાદ. ટ્રાન્‍સપોર્ટ-ઓટો કમીટી,ચેરમેનશ્રી, સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૭૧૪૮૯૮૦૦૮
૨૦ શ્રી બેલાબેન સુર્યકાંત કા.૫ટેલ (લાલજી) વડ ફળીયું, કાછીયાવાડ, નડીયાદ. કલ્‍ચરલ-રીક્રીએશન અને રમતગમત-સાંસ્‍કૃતિક,ચેરમેનશ્રી સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૬૦૧૯૪૨૨૨૨
૨૧ શ્રી ઐયુબખાન અશરફખાન પઠાણ રહે, લીમડી ફળી, દરગાહ પાસે, ગાજીપુરા વાડા,  નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોગ્રેસ ૯૯૨૫૮૮૧૩૦૩
૨૨ શ્રી કાનજીભાઈ દેવસિંહભાઈ ૫રમાર (કાનાભાઈ) ૧૬૯૫, અમદાવાદી દરવાજા બહાર, ભવાનીપુરા, નડીયાદ. સેનેટરી,ચેરમેનશ્રી અનુસુચિત ભાજપ ૯૮૨૫૧૫૫૫૧૮
૨૩ શ્રી રીટાબેન ચંદ્રકાંત બ્રહ્મભટ વેરાઈમાતાનો ખાંચો, નવારાવપુરા, નડીયાદ. ડ્રેનેજ કમીટી,ચેરમેનશ્રી ૫છાત સ્ત્રી ભાજપ ૯૮૯૮૩૭૭૯૩૫
૨૪ શ્રી મુમતાજબેન મહંમદશરીફ મોટાના (સલ્લુભાઈ) ૪૪, હીલ પાર્ક સોસાયટી, બારકોસીયા રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોગ્રેસ ૯૮૨૫૫૫૧૭૯૯
૨૫ શ્રી ગીતલભાઈ સુર્યકાન્તભાઈ પટેલ શેઠપોળ, મોદી સાંથ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય ભાજપ ૯૮ર૫૧૬૮૭ર૬
૨૬ શ્રી ટીકેન્દ્રભાઈ નીરૂભાઈ બારોટ ૪/૧,આનંદ પાર્ક સોસાયટી, નાનાકુંભનાથ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય અ૫ક્ષ ૯૮૯૮રર૭૭૧૧
૨૭ શ્રી રીપુબેન સુશીલકુમાર પટેલ મોટા પોર, નડીયાદ. રોડ કમીટી,ચેરમેનશ્રી સામાન્ય ભાજપ ૯૬૦૧૧૦૯૯૯૨
૨૮ શ્રી દિપ્‍તીબેન સમીરભાઇ બ્રહભટ ગણપતિ મહોલ્‍લો, મોદી સાંથ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્‍ત્રી ભાજપ ૯૮૨૫૨૨૭૭૭૭
૨૯ શ્રી નિલેશભાઇ ચંદ્રવદન શાહ (ચંચી) ૧૮, કૃષ્‍ણકુંજ વકીલ સોસાયટી, સંતરામ મંદીર પાછળ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય ભાજપ ૯૮૨૫૫૨૨૨૨૨
૩૦ શ્રી હિતેષભાઈ જીતુભાઈ ૫ટેલ (બાપાલાલ) બાપાલાલની ખડકી સામે, નાગરવાડાનો ઢાળ, પીજ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય ભાજપ ૯૮ર૪૩૩ર૧ર૩
૩૧ શ્રી જીજ્ઞાશાબેન સંજયકુમાર ૫ટેલ (પંડોળી) રતનપોળ,પીજ ભાગોળ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૮ર૩રરર૯૮૧
૩૨ શ્રી બીનતાબેન પીંકેશ દેસાઈ જુની શિવમ હોસ્‍પીટલ સામે, દેસાઈ વગો, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૬૦૧૧૫૪૧૯૦
૩૩ શ્રી રમેશભાઈ રઈજીભાઈ ૫રમાર (ભગાભાઈ મંડ૫વાળા) જયપ્રભુ સોસાયટી,૫વનચકકી રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય સામાન્ય અ૫ક્ષ ૯૮૯૮૪૯૫૮૫૯
૩૪ શ્રી અજયકુમાર ભુપેન્દ્રભાઈ બ્રહ્મભટ ૪,ત્રિલોક સોસાયટી, પીજ રોડ, નડીયાદ. કારોબારી ચેરમેનશ્રી ૫છાત વર્ગ ભાજપ ૯૮ર૫ર૦૮૧૮૪
૩૫ શ્રી જહાનવીબેન મીતલભાઈ વ્યાસ ૪,પંચવટી સોસાયટી, રેલ્વે સ્ટેશન પાછળ, નડીયાદ. કાંસ ગરનાળા અને વરસાદી પાણીના નિકાલ,ચેરમેનશ્રી સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૮૭૯૩૦૦૫૬૦
૩૬ શ્રી કાજલ સુનીલભાઈ ૫ટેલ ૬,સુઝન પાર્ક સાયટી, પીજ રોડ, નડીયાદ. ફાયર બ્રિગેડ,ચેરમેનશ્રી સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૮૧૨૮૭૩૯૯૯૯
૩૭ શ્રી વિઢ્ઢલભાઈ ૫થુભાઈ ભીલ ૧, કાલીદાસ પાર્ક, શારદા મંદીર સ્કુલ પાસે, નડીયાદ. લાઇટીંગ કમીટી,ચેરમેનશ્રી ૧૦ અનુસુચિત આદિ જાતિ ભાજપ ૯૭ર૩૩૪ર૪૫૦
૩૮ શ્રી અલ્કેશ કૃષ્ણકાંત ૫ટેલ (મુન્નાભાઈ લીંક ચેનલ વાળા) સરદાર પોળ, કાકરખાડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૦ સામાન્ય અ૫ક્ષ ૯૮૨૫૫૫૬૬૫૫
૩૯ શ્રી તૃપ્તિબેન પીયુષભાઈ ૫ટેલ વિજયનગર સોસાયટી, વૈશાલી ટોકીઝ પાછળ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૦ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૮ર૪ર૬૩૮૩૩
૪૦ શ્રી પ્રીતિબેન પ્રવિણભાઈ મીસ્ત્રી ૭,જય અંબિકાનગર સોસાયટી, વૈશાલી સિનેમાની બાજુમાં, નડીયાદ. અર્બન ડેવલોપમેન્‍ટ કોમ્‍યુનીટી,ચેરમેનશ્રી ૧૦ ૫છાત વર્ગ સ્ત્રી ભાજપ ૯૯૦૪૧૨૨૨૨૨
૪૧ શ્રી વિજયકુમાર નટુભાઈ ૫ટેલ (બબલભાઈ) ૧૮૦,૧/૩,વિવેક બંગલો, અયોઘ્યાનગર સોસાયટી, ઈન્દીરા ગાંધી માર્ગ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૧ સામાન્ય ભાજપ ૮૩૪૭૯૦૨૨૨૨
૪૨ શ્રી અવનીશભાઈ ગુણવંતરાય જોષી સી/૧૩, પુરષોતમનગર, ડુમરાલ રોડ, નડીયાદ. ફાઇનાન્‍સ કમીટી,ચેરમેનશ્રી ૧૧ સામાન્ય ભાજપ ૯૯૯૮૦૪૭૭૭૭
૪૩ શ્રી જયશ્રીબેન મયુરકુમાર ૫ટેલ તુલસીકુંજ સોસાયટી, માતંગી સોસાયટી પાસે, વૈશાલી સિનેમા રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૧ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૪૨૬૦૧૮૩૧૩
૪૪ શ્રી દિપીકાબેન સંજયભાઈ ૫ટેલ ૧, ઈન્દ્રપ્રસ્થ, માંગલ્ય ફલેટની બાજુમાં, ઈન્દીરાનગર માર્ગ, નડીયાદ. પ્રમુખ,ટાઉન પ્‍લાનિંગ કમીટી,ચેરમેનશ્રી ૧૧ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૯૦૯૩૧૫૭૨૦
૪૫ શ્રી દેવેન્દ્રભાઈ કાંતિભાઈ ૫ટેલ(ગગલભાઈ) ૧૩, ગીતાનગર સોસાયટી, વી.કે.વી.રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૨ સામાન્ય અપક્ષ ૯૮૨૫૫૮૩૨૭૫
૪૬ શ્રી મનીષભાઈ રમેશભાઈ દેસાઈ (ભોપીભાઈ) પ્રસાદ, અલકાપુરી, કોલેજ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૨ સામાન્ય ભાજપ ૯૮ર૫૪૯૮૮૮૮
૪૭ શ્રી છાયાબેન કલ્પેશભાઈ ૫ટેલ (પી્ન્‍ટુભાઇ) ર, ભકિતનગર, શીવનગરની અંદર, પેટલાદ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૨ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૯ર૪૪૯૯૫૪૪
૪૮ શ્રી રેણુકાબેન પીનાકીન અમીન ર૪,વિહાર સોસાયટી, વી.કે.વી. રોડ, નડીઆદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૨ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૯૦૪૩૫૫૭૦૭
૪૯ શ્રી વિજયભાઈ મધુસુદનભાઈ રાવ હરઘ્વાર,સમર્થ સોસાયટી, વાણીયાવાડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૩ સામાન્ય ભાજપ ૯૫૫૮૬રરરરર
૫૦ શ્રી મિરાજભાઈ અતુલભાઈ ૫ટેલ ૧,સુચિ બંગલો, કીશન સમોસાન ખાંચો, કોલેજ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૩ સામાન્ય ભાજપ ૯૮૯૮૮૫૧૧૧૧
૫૧ શ્રી ગીતાબેન મનોજભાઈ તળ૫દા (ભોલો) બાબુ અમરાનો ચોતરો, રાજેન્દ્રનગર પાસે, ફતેપુરા રોડ, નડીયાદ. બાંધકામ કમીટી,ચેરમેનશ્રી ૧૩ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૭૧૪૪૨૩૩૫૮
૫૨ શ્રી સુષ્માબેન ધર્મેન્દ્રકુમાર શાહ આશ્રય,એફ-૧૫, રીઘ્ધિ પાર્ક, વાણીયાવડ, કોલેજ રોડ, નડીયાદ. મ્યુનિ. સભ્ય ૧૩ સામાન્ય સ્ત્રી ભાજપ ૯૮ર૪૩૭૭૭૭૭